หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2500 เดิมชื่อ "โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์"

อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 47 คน เป็นชาย 23 คน เป็นหญิง 24 คน

มีครู 1 คน คือนายสมพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

วัสดุครุภัณฑ์ได้จากชาวบ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งมีนายทองคำ กุลคำตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ต่อมาจึงย้ายที่เรียนมาอยู่ในที่โรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไร่ ติดทางหลวงสายบึงกาฬ - พังโคน

โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมุงแฝก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร

จากนั้นมาโรงเรียนได้พัฒนาเจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ มีนักเรียนมากขึ้นตามลำดับ

เนื่องจากมีประชาชนย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์"

และในปี พ.ศ.2557 ธนาคารกรุงเทพได้บริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน

งบประมาณ 4,200,000 บาท จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)"

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ ประมาณ 500 - 600 คนต่อปี

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีอาคารเรียนทั้งหมด 6 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง และ บ้านพักครู 2 หลัง

ผู้บริหารโรงเรียน จากอดีต - ปัจจุบัน
        1. นายสมพร พงศ์สิทธิศักดิ์ (2500 - 2508)
        2. นายสินธุ์ พุทธชัย (2508 - 2518)
        3. นายมนัส ทีหอคำ (2518 - 2536)
        4. นายชูเกียรติ จันทลีลา (2536 - 2547)
        5. นายสว่าง อัดโดดดร (2547 - 2552)
        6. นายสมพร ทีหอคำ (2552 - 2561)
        7. นายเต็มเดช ต่อโชติ (2561 - ปัจุบัน)

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876