หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
1. นายประยุทธ โยธาศรี
2. นายอรุณ เพ็งทอง
3. นายลุน สีมันตะ
4. นายวิฑูรย์ สิทธิจันทร์เสน
5. นางรัตนา แก้วเพชร
6. ด.ต.ศลชัย มรรคลาภพร
7. พระครูสุขุมเขมคุณ
8. นายพัฒนา นามโคตร
9. นายวงเดือน โสวภาพ
10. นายยามาธา ทะแพงพันธ์
11. นายยุทธนา ทาโบราณ
12. นายประยูร พันธ์สิ้ว
13. นายอุบล ศรีขาว
14. นายจันดา ชาภักดี
15. นายเต็มเดช ต่อโชติ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนฝ่ายสงฆ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนฝ่ายสงฆ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)

1. นายอุ๊ด จันทะจิตร์
2. พระครูโอภาสธรรมรส
3. นายบุญเลี้ยง บุตรดา
4. นางสมคิด สระแก้ว
5. นายเถื่อน พิมพ์ท่าโพธิ์
6. นายธนาดุลย์ บุตรโคตร
7. นายพงษ์รัตน์ ไกรพรม
8. นายแสงอรุณ สุริวงค์
9. นางพิกุล เจริญพล
10. นายสุภกิตต์ บุตรดา
11. นายเพชร วงเสภา
12. น.ส.เบญจพร แสนแก้ว
13. นางบุญยงค์ ไตยันโท
14. นางพัฒนา คำตา


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876