<< หน้าหลัก >>

12 กุมภาพันธ์ 2550
คณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษา
ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตามโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย
และลุ่มน้ำโขง WWF ประเทศไทย

19 มีนาคม 2550
พระมหาฉัตรชัย วรชโย
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประจำ
ณ วัดศรีนครินทรวรารามประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้าน
โนนสมบูรณ์นำเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 8 เครื่อง มามอบให้โรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน

<< รายนามผู้ร่วมบริจาค >>

15 สิงหาคม 2550
คณะครู จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จำนวน 60 ท่าน
มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ตามโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมี
ส่วนร่วม ของชุมชนในประเทศไทยและ
ลุ่มน้ำโขง WWF ประเทศไทย

29 - 30 ธันวาคม 2550
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดงาน 50 ปี คืนสู่เหย้าชาวชุมชน
โนนสมบูรณ์ เป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี
ของ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินผ้าป่าการศึกษาในวันดังกล่าว
เป็นอย่างสูง << รายนามผู้ร่วมบริจาค >>
3 มีนาคม 2550
ตัวแทนโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
จากประเทศเดนมาร์ก (WWF เดนมาร์ก)
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ตามโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย
และลุ่มน้ำโขง WWF ประเทศไทย

14 เมษายน 2550
นายขรรค์ชัย สุวรรณโค ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
มอบเงินเพื่่อพัฒนาโรงเรียน
จำนวน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา
มูลค่า 7,000 บาท

20 กรกฎาคม 2550
คณะเจ้าหน้าที่โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
WWF ระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

21 สิงหาคม 2550
คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำนวน 33 ท่าน มาศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ของโรงเรียนชุมชนบ้าน
โนนสมบูรณ์ ตามโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
อย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนในประเทศไทย
และลุ่มน้ำโขง WWF ประเทศไทย
   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876