<< หน้าหลัก >>


11 มกราคม 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2551
มีกิจกรรมวิชาการและเกมต่าง ๆ
พร้อมแจกของรางวัลมากมาย
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวน 10,000 บาท

29 พฤษภาคม 2551
พระครูสุขุมเขมคุณ เจ้าคณะตำบล
โนนสมบูรณ์ มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา
แก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จำนวน 2,000 บาท

15 สิงหาคม 2551
คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นำโดย
ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และ ดร.สมเกียรติ
ศรีปัดถา เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

20 สิงหาคม 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ นำนักเรียน
ชั้่น ป.5-6 จำนวน 180 คน ทัศนศึกษา
สวนยางพาราของ พ.ท.ธวัชชัย ปัญญะวิก
(ธ.สัสดียางพารา) โดยชมขั้นตอนการปลูก
และการขยายพันธุ์ยางพันธุ์ดี พร้อมนี้
พ.ท.ธวัชชัย ปัญญะวิก ได้มอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน
10,000 บาท และจะมอบต้นกล้าพันธุ์ยาง
พาราให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีที่ดิน
ปลูกยางพาราแต่ไม่มีทุนในการซื้อต้นกล้า
ยางพารา รายละ 500 ต้น

26 กันยายน 2551
จังหวัดหนองคายจัดโครงการคลีนิคแก้จน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ มีหน่วย
งานต่าง ๆ ในอำเภอบึงกาฬจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ให้บริการด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ
มีประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์
ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

9 ธันวาคม 2551
นายบุญถึง บุตรโคตร มอบเงินจำนวน
20,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง
ศาลาทรงไทยให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้าน
โนนสมบูรณ์

9 ธันวาคม 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดการแข่งขันกีฬา่ภายใน
ประจำปี 2551
<< ภาพกิจกรรม >>

13 ธันวาคม 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ นำนักเรียน
"เด็กดี V-Star" จำนวน 36 คน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี


15 กุมภาพันธ์ 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านทองสาย โรงเรียนบ้าน
กำแพงเพชร และโรงเรียนบ้านโนนจำปา
จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทองสาย โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณ จาก อบต.โนนสมบูรณ์
จำนวน 5,000 บาท

<< ภาพกิจกรรม >>

11 สิงหาคม 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551
โดยได้รับความอนุเคราะห์ไอศกรีม
สำหรับนักเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
และ อ.เพ็ชรา สังข์สน จำนวน 2 ถัง
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน และ
ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

19 กันยายน 2551
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่่
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน
คือ นายบุญถึง บุตรโคตร รอง ผอ.ร.ร.
ชำนาญการพิเศษ และนายพิชิต ธงโสม
ครูชำนาญการ และในงานนี้มีผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินสมทบสร้่างศาลาทรงไทยให้แก่
โรงเรียน 2 ท่าน คือ พระครูสุขุมเขมคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน
2,000 บาท และนายบุญถึง บุตรโคตร
จำนวน 20,000 บาท

25 สิงหาคม 2551
พ.ท.ธวัชชัย ปัญญะวิก (ธ.สัสดียางพารา)
มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 20 คน
และมอบต้นกล้ายางพาราแก่ครอบครัว
นักเรียน จำนวน 7 ครอบครัว ๆ ละ 500 ต้น

17 พฤศจิกายน 2551
คณะผู้บริหาร บริษัทเอเวียงน้ำแร่
ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตาม
โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้ำโขง
WWF ประเทศไทย

26 ธันวาคม 2551
จ.ส.ต.วัชรศักดิ์ ไชยต้นเทือก
มอบชุดกีฬานักเรียนอนุบาล จำนวน 10 ชุด
มูลค่า 1,000 บาท
ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876