<< หน้าหลัก >>


ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคเงินสบทบ
การก่อสร้างศาลาทรงไทย
ข้างสนามฟุตบอล ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
การดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นด้วยดี
<< รายนามผู้ร่วมบริจาค >>


9 มกราคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทองสาย โรงเรียนบ้าน
กำแพงเพชร และโรงเรียนบ้านโนนจำปา
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก


21-23 มกราคม 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ นำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ประจำปี
การศึกษา 2551 ณ โรงเรียนนาสวรรค์
พิทยาคม ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มจัดครั้งนี้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.
หนองคาย อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.นาสวรรค์
และ อบต.คำนาดี << ภาพกิจกรรม >>


12 เมษายน 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ
ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา
จัดงานผ้าป่าการศึกษาขึ้นเพื่อหาทุน
ปรับปรุงสนามฟุตบอล กลางวันทำบุญ
ตักบาตรและมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
จัดโดย อบต.โนนสมบูรณ์
มีของชำร่วยมอบผู้สูงอายุทุกคน
<< รายนามผู้ร่วมบริจาค >>


8 - 9 พฤษภาคม 2552
อบต.โนนสมบูรณ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจำปี 2552 จัดประกวดขวนแห่บั้งไฟ
ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
มีขบวนแห่จาก 9 หมู่บ้านเข้าร่วมประกวด
<< ภาพกิจกรรมในงาน >>


17 กรกฎาคม 2552
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์
คำนาดี จัดการอบรมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยได้รับ
เกียรติจาก นายอัมพร พินะสา
รอง ผอ.สพท.นค.3 เป็นประธานในพิธี
เปิด และบรรยาย พิเศษ


11 สิงหาคม 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552
โดยมีกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี
กิจกรรมลูกไหว้แม่ และ
การแสดงบนเวทีของนักเรียน...
...ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ
ผู้ี่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี


28 - 29 สิงหาคม 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กรุงเทพฯ -
สมุทรสาคร - บางปู - บางแสน
โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
<< ภาพกิจกรรม >>


10 พฤศจิกายน 2552
นายอุทัย บุญประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียน
บ้านท่าโพธิ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จำนวน 2,000 บาท


13-15 พฤศจิกายน 2552
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เข้าค่ายปรับปรุงห้องสมุดในโครงการ
"ห้องสมุดนี้พี่ให้น้องปี 3" โดยปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ด้วยงบประมาณของบริษัท เดอเบล
(กระทิงแดง) จำนวน 100,000 บาท
<< ภาพกิจกรรม >>


30-31 มกราคม 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านทองสาย โรงเรียนบ้านกำแพง
เพชร โรงเรียนบ้านโนนจำปา และโรงเรียน
บ้านชุมภูทอง จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-
ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนน
จำปา โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จาก อบต.โนนสมบูรณ์ 20,000 บาท
<< ภาพกิจกรรม >>


5 กุมภาพันธ์ 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ นำนักเรียน
เข้าร่วมงานวันชุ่มน้ำโลกที่โรงเรียนบึงกาฬ
และนักเรียนของเราชนะเลิศการประกวด
โครงงานเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ในงานนี้ มีประชาชนและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


21 เมษายน 2552
อบจ.หนองคาย ร่วมกับสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย จัดโครงการโรงพยาบาล
เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบรณ์
โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.
หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด ในงาน
มีกิจกรรมการตรวจรักษาโรคทั่วไป ถอนฟัน
ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาเบาหวาน
ตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกาย
ประกวดสุขภาพเด็ก นิทรรศการของ
สาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
และอื่น ๆ อีกมากมาย


26 พฤษภาคม 2552
ผู้ประสานงาน WWF ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ของโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ ตามโครงการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้ำโขง
WWF ประเทศไทย


29 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จัด
กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่ิอปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย
และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลัก
การใช้ กิจกรรมที่จัดคือ การแข่งขัน
เขียนเรียงความ คัดไทย แต่งบทร้อย
กรอง ท่องอาขยาน การแสดงละคร
และการโต้วาที


15 สิงหาคม 2552
คณะนักศึกษา ป.บัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์
การศึกษาบึงกาฬ เยี่ยมชมการดำเนิน
งานการประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์


13-15 กันยายน 2552
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูหลักสูตร
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลเซกา ร่วมกับคณะครู
จากโรงเรียนบึงของหลงวิทยา และ
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3


3 - 5 พฤศจิกายน2552
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์
คำนาดี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนชุมชนบ้าน
โนนสมบูรณ์ โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย
อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.นาสวรรค์
และ อบต.คำนาดี
<< ภาพกิจกรรม >>


18 ธันวาคม 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ณ บริเวณวัดสันติ
สามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ นายอำเภอบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
คณะครู-อาจารย์ นักเรียน
จากโรงเรียนบึงกาฬ โรงเรียนโพธิ์ทอง
วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านทองสาย
งบประมาณไ้ด้รับสนับสนุนจากโครงการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้ำโขง
WWF ประเทศไทย
<< ภาพกิจกรรม >>

   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876