<< หน้าหลัก >>


8 มกราคม 2553
อบต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2553 ณ บริเวณ
ที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์


26 กุมภาพันธ์ 2553
รศ.ดร.สมหมาย ชินนาค และคณะคร-ู
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
กุดระงุม สพท.อุบลราชธานี เขต 4
เยี่ยมชมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง และกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นพื้นที่
ชุ่มน้ำกุดทิง


9 มีนาคม 2553
โรงเรียนจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
และพิพิธภัณฑ์สิรินธร(ภูกุ้มข้าว)
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
<< ภาพกิจกรรม >>


25 มิถุนายน 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำนักเรียนชั้น ป.5-6
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เรือนจำ
อำเภอบึงกาฬ


9 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำนักเรียนชั้น ป.2-4
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดหนองคาย
(วัดโพธิ์ชัย,ศาลาแก้วกู่ และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย)
<< ภาพกิจกรรม >>


18-19 สิงหาคม 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำนักเรียนชั้น ป.5-6
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและชลบุรี
<< ภาพกิจกรรม >>


1-2 กันยายน 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับ อบต.โนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมโครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดเยาวชน
(โรงเรียน 3 D)4 กุมภาพันธ์ 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เข้าร่วมกิจกรรมวันชุ่มน้ำโลก
ที่โรงเรียนบึงกาฬ
และนักเรียนของเราชนะเลิศการประกวด
โครงงานเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ในงานนี้ มีประชาชนและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


19-20 กุมภาพันธ์ 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับโรงเรียนบ้านทองสาย
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร และ
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จัดกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสือและยุวกาชาด ปีการศึกษา
2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
<< ภาพกิจกรรม >>


7 มิถุนายน 2553
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
อำเภอบึงกาฬ โดยคุณไชยวุฒิ
สังข์สน และคณะ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียนชุมชฃนบ้านโนนสมบูรณ์
มูลค่า 6,000 บาท


25 มิถุนายน 2553
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ซึ่งมีการประกวดวา่ดภาพ การแต่ง
บทกลอน และการแสดงละครของ
นักเรียน


15-18 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำนักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
ประจำปีการศึกษา 2553
ณ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์และชุมภูทอง


15 ธันวาคม 2553
คณะครู-นักเรียนจาก อ.บึงโขงหลงและ
เซกา เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ณ วัดป่าสันติสามัคคี


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876