<< หน้าหลัก >>


13 มกราคม 2554
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ นำนักเรียนเยี่ยมชม
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ของโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ ณ วัดป่าสันติสามัคคี


4 มีนาคม 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ "พี่บอกน้อง" โดยศิษย์เก่า
ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเป็น
วิทยากรแนะแนวการเรียนให้แก่
นักเรียนชั้น ป.6 ที่จะจบการศึกษา


20 พฤษภาคม 2554
อบต.โนนสมบูรณ์ จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจำปี 2554 มีการประกวด
ขบวนแห่ ณ สนามโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา
รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธี
<< ภาพกิจกรรม >>


18-19 พฤศจิกายน 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
อ.เขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ขอขอบพระคุณ อบต.โนนสมบูรณ์
ที่สนับสนุนงบประมาณ จำนวน
30,000 บาท25 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทองสาย และโรงเรียน
บ้านโนนจำปา จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ
และยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านทองสาย


21 มีนาคม 2554
คณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา เวียตนาม
จีน และตัวแทนของ WWF
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์


14 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและปลูก
ต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ณ บริเวณวัดศรีเมืองธรรมคุณ
<< ภาพกิจกรรม >>


28 พฤศจิกายน 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำนักเรียน 300 คน ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ “อุทยานสัตว์ป่า
อีสานตอนบน ขอนแก่น – อุดร” (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876