17 ธันวาคม 2555
ทีมนักกรีฑา 4x100 เมตรหญิง
ระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
"สพป.บึงกาฬ ปากยิ้มเกมส์ 2555"


7 และ 14 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ให้นักเรียนชั้น ป.1-6
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนและประเทศชาติ
<< ภาพกิจกรรม >>


28 มีนาคม 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในเยาวชน เพื่อให้ความรู้แก่
ตัวแทนคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้านในเขต
บริการของโรงเรียนทั้ง 7 หมู่บ้าน
จำนวน 70 คน ไปดูแลบุตรหลาน
ในคุ้มของตัวเองให้ห่างยาเสพติด
โดย พระครูสุตโพธิคุณ (พระมหานิรันดร์)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี ตำบลนาแสง
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม


11 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมรับมอบเงินสมทบสร้างระบบ
ประปาน้ำสะอาด โดยได้รับความ
อนุเคราะห์เงินบริจาค จากโรงเรียน
ในสังกัด สพป.บึงกาฬ บริษัท,ห้าง,
ร้าน,องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทัวไป
ทั้งในและนอกเขตบริการของโรงเรียน
<< ภาพกิจกรรม >>
<< รายนามผู้บริจาค>>24-25 ธันวาคม 2555
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์และคณะ
ศึกษาดูงานโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
"ไพโรจน์ประชาสรรค์"
สพป.ชลบุรี เขต 1


20-21 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์
คำนาดี ณ โรงเรียนบ้านทองสาย
มีโรงเรียนในกลุ่มส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน จำนวน 12 โรงเรียน
<< ภาพกิจกรรม >>


1 สิงหาคม 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับ
ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน
ถวาย ณ วัดศรีเมืองธรรมคุณ และ
วัดป่าสันติสามัคคี
<< ภาพกิจกรรม >>


30 มีนาคม 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา
โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ
มอบ ปพ.1 ให้นักเรียน
และให้นักเรียนอำลาครูผู้สอนเพื่อ
ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876