18 พฤศจิกายน 2556
ทนายคุณากร โพธิสว่าง
มอบเสื้อกีฬาสำหรับครูและนักเรียน
ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จำนวน 53 ตัว มูลค่า 10,000 บาท


18 ตุลาคม 2556
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29) โดย
นายชโลธร ผาโคตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และ
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการธนาคารกรุงเทพ
<< ภาพกิจกรรม >>


1 มิถุนายน 2556
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ณ สำนักสงฆ์โคกดอนแก้ว
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืิองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ


16 มีนาคม 2556
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศรีราชาแลบางแสน
มีนักเรียน ป.5-6 และบุคลากรทางการ
ศึกษา ร่วมกิจกรรม 100 คน
<< ภาพกิจกรรม >>


11-15 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์
คำนาดี ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ และโรงเรียน
บ้านชุมภูทอง
<< ภาพกิจกรรม >>


6-7 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2556
โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาดุลย์
บุตรโคตร นายก อบต.โนนสมบูรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
<< ภาพกิจกรรม >>


2 เมษายน 2556
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับโรงเรียนเลิดสิน จัดพิธีบรรพชา
สามเณร 51 รูป ตามโครงการบรรพชา
สามเณรดีศรีตำบล
ณ สำนักสงฆ์โคกดอนแก้ว
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืิองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
สนับสนุนโดย อบต.โนนสมบูรณ์
และ อบต.คำนาดี


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876