14 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป.6


<< ภาพกิจกรรม >>


8 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เพื่อให้
ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมแนวทาง
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนดี
ศรีตำบล

<< ภาพกิจกรรม >>


10 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับชุมชนในเขตบริการ
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2557
แล้วนำไปทอดถวาย ณ วัดต่าง ๆ
ในชุมชน

<< ภาพกิจกรรม >>


12 มีนาคม 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติกุดทิง
เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-6
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ณ วัดป่าสันติสามัคคี
บ้านโนนสมบูรณ


<< ภาพกิจกรรม >>8 ธันวาคม 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านาสวรรค์


<< ภาพกิจกรรม >>


4 สิงหาคม 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ให้โรงเรียนผ่านการประเมินอย่างไม่มี
เงื่อนไข
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้การประเมิน
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก


<< ภาพกิจกรรม >>


3 เมษายน 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมบวชสามเณรดีศรีตำบล
ณ สำนักสงฆ์โคกดอนแก้ว
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876