หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

คณะกรรมการกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29)

 
1. นายสมพร ทีหอคำ
2. นายประยุทธ โยธาศรี
3. นายลุน สีมันตะ
4. นายนิกร ศิริคุณ
5. นายทวี สมจิตร
6. นายพิชิต ธงโสม
7. นายประจวบ บัวคำ
8. นายประยูร เรียบร้อย
9. นายนายอุบล ศรีขาว
10. นายอรุณ เพ็งทอง
11. นายสมเพียร โพธิสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ผู้ปกครองนักเรียน
ศิษย์เก่า
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876