10 มกราคม 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์


<< ภาพกิจกรรม >>


11 มิถุนายน 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา2558<< ภาพกิจกรรม >>


11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2558 และได้รับเกียรติจาก
นายธนาดุลย์ บุตรโคตร นายก อบต.
โนนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

<< ภาพกิจกรรม >>27-28 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับโรงเรียนบ้านทองสาย
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร และ
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
<< ภาพกิจกรรม >>


26 มิถุนายน 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และ
วันต่อต้านยาเสพติด<< ภาพกิจกรรม >>


25 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติกุดทิง
เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-6
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ณ วัดป่าสันติสามัคคี
บ้านโนนสมบูรณ์

<< ภาพกิจกรรม >>


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876