1 ธันวาคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา 2559


<< ภาพกิจกรรม >>


11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2559<< ภาพกิจกรรม >>


18 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกับชุมชนในเขตบริการ
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2559


<< ภาพกิจกรรม >>19-23 ธันวาคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา

<< ภาพกิจกรรม >>


29 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กุดทิง
เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-6
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ณ วัดป่าสันติสามัคคี
บ้านโนนสมบูรณ์

<< ภาพกิจกรรม >>


14 มีนาคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา 2558
ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ที่จบการศึกษา


<< ภาพกิจกรรม >>


   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876