17 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีรับมอบ
อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ29 ซึ่ง
ธนาคารกรุงเทพบริจาคเงินสร้าง
ให้โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น
4,200,000 บาท

<< ภาพกิจกรรม >>


26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2560<< ภาพกิจกรรม >>


7 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
ร่วมกับชุมชนในเขตบริการ
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2560


<< ภาพกิจกรรม >>


11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2560<< ภาพกิจกรรม >>


23-24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณธรรมนักเรียน ประจำปี 2560
ณ สำนักสงฆ์โคกดอนแก้ว
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ

<< ภาพกิจกรรม >>


6 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กุดทิง
เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-6
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ณ วัดป่าสันติสามัคคี
บ้านโนนสมบูรณ์

<< ภาพกิจกรรม >>


9-10 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
ร่วมกับ อบต.โนนสมบูรณ์
จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ
ลดปัญหาด้านสารเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์

<< ภาพกิจกรรม >>


23 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
ประจำปี 2560


<< ภาพกิจกรรม >>

   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876