13 มกราคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2561


<< ภาพกิจกรรม >>


16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมเดินทางไกล
ของลูกเสือสำรอง
ประจำปีการศึกษา 2560

<< ภาพกิจกรรม >>


7 มีนาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ณ วัดสันติสามัคคี
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

<< ภาพกิจกรรม >>


9 มีนาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา 2560
ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ที่จบการศึกษา

<< ภาพกิจกรรม >>


29 มีนาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

<< ภาพกิจกรรม >>


26 มิถุนายน 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้าน
ยาเสพติด ประจำปี 2561


<< ภาพกิจกรรม >>


17 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

<< ภาพกิจกรรม >>


26 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)ร่วมกับชุมชน
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2561


<< ภาพกิจกรรม >>


3 สิงหาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและลดปัญหา
สารเสพติดให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

<< ภาพกิจกรรม >>


10 สิงหาคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2561


<< ภาพกิจกรรม >>


14 มิถุนายน 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561


<< ภาพกิจกรรม >>


27-28 ธันวคม 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ 29)
จัดกิจกรรมกีฬาสี
ประจำปีการศึกษา 2561


<< ภาพกิจกรรม >>   

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876