กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/ยุวกาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (21-22 กุมภาพันธ์ 2562)
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ กลุ่มโรงเรียนในตำบลโนนสมบูรณ์ ประกอบด้วย

1. โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29)

2. โรงเรียนบ้านทองสาย

3. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

4. โรงเรียนบ้านโนนจำปา

จัดกิจกรรม เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาติขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) โดยมี "นายมาดแมน สกุลสารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสาย" เป็นผู้อำนวยการกองลูกเสือ/ยุวกาชาติ โดยมีฐานกิจกรรม คือ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานทดสอบความรู้ทางลูกเสือ/ยุวกาชาติ กิจกรรมฐานผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876