วันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) ได้จัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้ง และเดินรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมจำลองการเลือกตั้ง และให้นักเรียนเขียนป้ายรณรงค์การเลือกตั้งด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876