กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

วันที่ 26 มิถุนาย 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยจัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ในภาคเช้า และภาคบ่ายเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์การช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นภาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งได้ระบาดในชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

<<กลับ>>


โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876