การจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
กระดานข่าวกิจกรรมประจำปี 2562
ประมวลภาพกิจกรรม Merry Christmas & Happy New year 2020 NSB School
ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ คุณครูสำเนียง ทีหอคำ และคุณครูสุดาวดี วงศ์พงษ์คำ 30 กันยายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 กันยายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดบึงกาฬ 20 กันยายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562
ประมวลภาพกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 21-22 กันยายน 2562
ประมวลภาพกีฬากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี 12 - 14 พ.ย. 2562
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอศิวิไล จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา" (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมพระราชพิธิบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิฐ์อำนวยศิลป์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และจำลองการเลือกตั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/ยุวกาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (21-22 กุมภาพันธ์ 2562)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่เขตจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE (24 มกราคม 2562)
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ)
<กลับหน้าหลัก>
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876