หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
นายเต็มเดช ต่อโชติ
คษ.บ.(สังคมศึกษา)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายภานุวัฒน์ คำพิพากษ์
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางสุจินตนา ครองธรรม
วท.บ.(จิตวิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางชลฎา บัวคำ
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสำเนียง ทีหอคำ
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัฒนา ศรีลาวรรณ์
ค.บ.(ปฐมวัย)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสยาม สุกัน
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
ตำแหน่งว่าง
นางสุดาวดี วงศ์พงศ์คำ
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมรุต กัลยาแก้ว
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ
นางศิรินภา นามวงศ์
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลีรัตน์ ทาระกะจัด
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร์จิรา นนท์บัณฑิต
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูผู้ช่วย
นางสมจิต พิมดา
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพฤษฎี แสนสอน
ค.บ.(ภาษาไทย)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำนวยพร เขตบุรี
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมานิจ ไศลบาท
ป.กศ.
ครูชำนาญการ
นางจุฬาลักษณ์ สุกัน
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งว่าง
นายภาณุพันธุ์ ศรีสุชาติ
ศษ.บ.(การสอนสุขศึกษา-พลศึกษา)
ครู คศ.1
นางประทุมรัตน์ พลพันธ์
ค.บ.(ปฐมวัย)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครู คศ.1
นางธันยาภัทร์ ทุมมณี
ค.บ.(ประถมศึกษา)
พนักงานราชการ
นายกิตติพงษ์ พลพันธ์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูธุรการ
นางธนภรณ์ เนตรภักดี
ม.6
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
นายสมศักดิ์ สุวรรณไตร
ม.6
ลูกจ้างประจำ(ช่างไม้ 4)
นางสาวจันทร์จิรา สุขสลุง

ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวน้ำฝน ทุมซ้าย

ครู (อัตราจ้าง)

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876