หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
นายเต็มเดช ต่อโชติ
คษ.บ.(สังคมศึกษา)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการ

นายภานุวัฒน์ คำพิพากษ์
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางสุจินตนา ครองธรรม
วท.บ.(จิตวิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางชลฎา บัวคำ
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางศิรินภา นามวงศ์
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัฒนา ศรีลาวรรณ์
ค.บ.(ปฐมวัย)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสยาม สุกัน
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
พิเศษ

นางพฤษฎี แสนสอน
ค.บ.(ภาษาไทย)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมรุต กัลยาแก้ว
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ
พิเศษ
นางสมจิต พิมดา
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาลักษณ์ สุกัน
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลีรัตน์ ทาระกะจัด
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอำนวยพร บุตรดา
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประทุมรัตน์ พลพันธ์
ค.บ.(ปฐมวัย)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายภาณุพันธุ์ ศรีสุชาติ
ศษ.บ.(การสอนสุขศึกษาพลศึกษา)
ครู คศ.1
นางสาวจันทร์จิรา นนท์บัณฑิต
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครู คศ.1
น.ส.จุฑามาศ ลิ้มภูมิณรงค์
ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ครูผู้ช่วย
นางสาวกิตติญา วงชมภู
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครูผู้ช่วย
นางธันยาภัทร์ ทุมมณี
ค.บ.(ประถมศึกษา)
พนักงานราชการ
นายกิตติพงษ์ พลพันธ์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ครูธุรการ
นางสาวธนภรณ์ ศรีมันตะ
ม.6
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
นายสมศักดิ์ สุวรรณไตร
ม.6
ลูกจ้างประจำ(ช่างไม้ 4)
นางสาวน้ำฝน ทุมซ้าย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครู (อัตราจ้าง)

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876