หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
 
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว โดยมีนายไพทูรย์ คัชรินทร์ เป็นผู้ชักชวนศิษย์เก่าทั้งหลาย จัดหาทุนก่อตั้งชมรมเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สบับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน และจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
 
 
ผลการดำเนินงานของชมรมที่ผ่านมาได้มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในและนอกชุมชน ดังนี้
 

การศึกษา
สร้างรั้วคอนกรีตให้โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นเงิน 66,000 บาท
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2546 เป็นเงิน 1,000 บาท
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2546 เป็นเงิน 500 บาท
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ เป็นเงิน 1,000 บาท
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กวัดบ้านดอนอุดม เป็นเงิน 1,000 บาท
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กวัดบ้านดอนแก้ว เป็นเงิน 1,000 บาท
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
สร้างโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท
ปีการศึกษา 2547 บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท
ปีการศึกษา 2552 ร่วมกับโรงเรียนจัดผ้าป่าการศึกษาหางบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน 100,000 บาท
วัดและชุมชน

สนับสนุนงานปริวาสกรรมวัดศรีเมืองธรรมคุณ เป็นเงิน 2,000 บาท
สนับสนุนงานบุญกฐินวัดศรีเมืองธรรมคุณ เป็นเงิน 200 บาท
สนับสนุนงานปริวาสกรรมวัดบ้านโนนคำภู เป็นเงิน 500 บาท
สนับสนุนสมทบทุนก่อสร้างเมรุวัดบ้านโนนคำภู เป็นเงิน 1,000 บาท
สนับสนุนงานบุญประทายข้าวเปลือกวัดป่าสันติสามัคคี เป็นเงิน 500 บาท
สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา ร.ร.บ้านเหล่าถาวร เป็นเงิน 200 บาท
สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอบึงกาฬ ปี 2546 เป็นเงิน 7,700 บาท

 
1. ด.ต.สุรชัย บุญประสิทธิ์
2. นายไพฑูรย์ คัชรินทร์
3. นายหิง เหง้าน้อย
4. นางชนิสรา พระสุรักษ์
5. นางรัตนา แก้วเพชร
6. นายพัฒนา นามโคตร
7. นายยามาธา ทะแพงพันธ์
8. นางจุฑามาศ มรรคลาภพร
9. นายกิตติพัฒนพงษ์ กิติกังวล
10. นางพลอยเพ็ญ พิมพ์เกษ
11. นางวาสนา กาญจนวงษา
12. นายวิฑูรย์ สิทธิจันทร์เสน
13. นายมานิจ ไศลบาท
14. นางบุญยงค์ ไตยันโท
15. นายอุทัย บุญประสิทธ
ิ์
ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เหรัญญิก
ปฏิคม
กิจกรรม
ทะเบียน
สวัสดิการ
พัสดุ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
 

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876