หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

     
 

ปีการศึกษา 2556

เด็กชายศักดิ์สิริ อารีรมย์ เด็กหญิงเจนจิรา จันทองศรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครพนม
เด็กหญิงนาตยา ชุมชะ เด็กหญิงอุมาวรรณ นาแพงเมือง เด็กชายณัฐวัฒน์ กันนิดา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทองจากการแข่งขัน
กิจกรรม การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รัับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรม การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครพนม
เด็กหญิงชัชชญา สิทธิรัตน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รัับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ป.1-ป.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมุกดาหาร
เด็กหญิงสุนทรี ช่วยเกิด เด็กชายเกตสุดา บุดทะสุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน การสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายกฤษฎา ในจิตร เด็กชายจักรพันธ์ บุญชัยแสน เด็กชายเนติ โพธิคะนันท์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงวรรณวรัตน์ มาตะคุ เด็กหญิงรุจิรา เชียงกระโทก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จากการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายชนากร โนภาส เด็กชายประยุทธชัย หนูเข็ม เด็กชายสำรวย ทวีกัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
จากการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุพัตรา นารีแพงสี เด็กหญิงจิราภา บุตรดา ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีม่วง ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอนุศรา เชื้อเพชร เด็กชายเจนณรงค์ ฟุ้งสายชล ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
(ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง เด็กหญิงศิญาดา นากา ได้อันดับที่ 5 เหรียญทองในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า สารักษ์ เด็กหญิงวาสนา วีระบุตร ได้อันดับที่ 7 รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงพรสุดา แสนนาวา เด็กหญิงเกวลิน เปาวะนา ได้อันดับที่ 7 รางวัลชมเชย การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงประภัสสร ผาลี เด็กชายวริสรา เนตรภักดี เด็กหญิงเจนนภา นิลเกตุ ได้อันดับที่ 8 รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายชาญชัย นะรินทร์ ได้อันดับที่ 8 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอนุศรา เชื้อเพชร เด็กชายเจนณรงค์ ฟุ้งสายชล ได้อันดับที่ 11 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
Cross word ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายธีรพล นามโคตร เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีรัตน์ ได้อันดับที่ 17 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ได้อันดับที่ 19 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายศศิภา แสงกระจ่าง เด็กหญิงอภิญญา เจียมภูเขียว เด็กหญิงอริสา แก้วกลมรัตน์ ได้อันดับที่ 19 รางวัลชมเชย
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกรรณิกา ชาภักดี ได้อันดับที่ 21 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 
 

ปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงเกตุสุดา บุดทะสุ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้อันดับที่ 7 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ
เด็กชายวงศธร ศรีโยธี เด็กชายธนชัย ไชยทักษิณ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกิจกรรม
A Math (ประเภททีม) ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รัับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกิจกรรม A Math (ประเภททีม) ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ
เด็กหญิงสุนทรี โสวภาพ เด็กหญิงเจนจิรา จันทองศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงณัฐยา โพธิบัญดิษ เด็กหญิงนาริศฌา สมบัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิง พาฝัน ศรีผาย เด็กหญิงสุพัตรา นารีแพงสี ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกิจกรรมคำคม (ประภททีม) ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า สารักษ์ เด็กหญิงวาสนา วีระบุตร ได้อันดับที่ 10 รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกรรรณิกา ชาภักดี ได้อันดับที่ 5 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง ได้อันดับที่ 9 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การอ่าน ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนิตยา พานสงวน เด็กหญิงวีริศรา นากา เด็กหญิงลัดดาพร ภูมีอ่อน เด็กหญิงปวีณา ช้างคำ เด็กหญิงใบเฟิร์น พารีรัตน์ ได้อันดับที่ 14 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอรกานต์ ซานโจเซ่ เด็กหญิงอารียา คัชรินทร์ เด็กหญิงนาริศฌา สมบัติ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานะพรม ทีมกรีฑา วิ่ง 4 x 100 เมตรหญิง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพป.บึงกาฬ ปากยิ้มเกมส์ 2555"

ปีการศึกษา 2554

เด็กชายเฉลิมเกียรติ พระสุรักษ์ เด็กหญิงวรรณภา ชมพล ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงณัฐยา โพธิบัญดิษ เด็กหญิงพาฝัน ศรีผาย ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงจิราวรรณ ใจเสน เด็กหญิงปิยะธิดา โพธิ์คำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเกตุสุดา บุดทะสุ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกนกพร ดาวเรือง เด็กหญิงจิตติวรดา ผาบุญมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองจากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายธนากร จิตรสุภาพ เด็กชายสมัชญ์ บุตรดา เด็กชายจีระ แสงสเดาะ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวงโปงลางในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วภู เด็กหญิงมณิสา ศรีเสน เด็กชายนครินทร์ แสนหมื่น ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอรกานต์ ซานโจเซ่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเบญจมาศ พหลทัพ เด็กหญิงวิชุดา เสมานู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงวาสนา วีระบุตร เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง เด็กชายพรเทพ มังสี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปีการศึกษา 2553

เด็กหญิงณัฐฐา สมบัติ เด็กหญิงวรรณิสา พิมพ์พันธ์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองจากการแข่งขันการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวรัญญา พระสุรักษ์ เด็กชายธนากร นามดี เด็กชายเฉลิมเกียรติ พระสุรักษ์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

ปีการศึกษา 2552

เด็กหญิงอรัญญา พันสอาด เด็กหญิงวรัญญา พระสุรักษ์ เด็กชายสุทธิพล ชาชำนาญ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายสิทธิพล งิ้วลาย เด็กชายนฤพล สุแพง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิผล ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เหรียญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกุลธิดา สมบัติ เด็กหญิงดนุภา ทำวงศรี เด็กหญิงชนากานต์ นันอุดร ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงศรีสุดา เหง้าน้อย เด็กหญิงเด่นนภา เหง้าน้อย เด็กหญิงณัฐสุดา ลิโนนลาน ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงอรอุมา สุรัตน์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวนิดา พานทอง เด็กหญิงศิริวิมล ดุลยะลา ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเกตุสุดา บุดทะสุ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา เด็กชายพิสิทธิ์ ช้างคำ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงณัฐฐา สมบัติ เด็กหญิงหัทยา สำนักบ้านโคก ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์(โปรแกรม GSP.) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์(โปรแกรม GSP.) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเจนจิรา บุดทะสุ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงสุภาพร ศรีทิน เด็กหญิงจิราภา โพธิบัญดิษ เด็กหญิงธัญสุดา ชุมพร ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงชลิตา อินหงษา เด็กหญิงสุพัฒตรา แสนศรี เด็กหญิงปุณยาพร เข็มขำ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายพงศธร บุตรเพ็ง เด็กชานเจนณรงค์ สารักษ์ เด็กหญิงศิริพร ลาพานิช ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงสุพัตรา พึ่งกระโทก เด็กหญิงวรรณสา พิมพ์พันธ์ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สุจารี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกัญญรัตน์ คำตา เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธาผาย ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

ปีการศึกษา 2551

เด็กหญิงอุไลรักษ์ สุริวงศ์ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทาโบราณ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงวรกานต์ สีวันนา เด็กหญิงเด่นนภา เหง้าน้อย เด็กชายพงศธร บุตรเพ็ง ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายพงษ์ธร ทองคำ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทันวงษา เด็กชายนฤพล สุแพง ไดรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิผล เด็กหญิงณัฐสุดา ลิโนนลาน เด็กหญิงอรอนงค์ ในจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกุลธิดา สมบัติ เด็กหญิงสุธิดา สำเภา เด็กหญิงดนุภา ทำวงศรี เด็กหญิงสิริวิมล ดุลยะลา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวรรณิภา มะลิชื่น เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยปัญญา เด็กหญิงหัสญา แสงโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายถาวร วงษาไทย เด็กชายณัฐวุฒิ สมบัติ เด็กชายสิรวิชญ์ พะยอม ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงพรจิตรา ภูนาแวง เด็กหญิงชนากานต์ นันอุดร เด็กหญิงปาลิตา อ่อนคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายคณิศร สอนศักดา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงยุวดี กล้าหาญ เด้กหญิงปนัดดา แก้วจันดา เด็กหญิงปนัดดา ทาอุปรงค์ เด็กชายพงศกร จันตุ เด็กหญิงเจนจิรา บุดทะสุ เด็กหญิงอินทิรา น้อยวงศ์ เด็กหญิงลลิตา ผากาเกต เด็กชายอนุชา สารักษ์ เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูนาแวง เด็กหญิงพัชรี อินทรเวทย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงพัชริดา จันดาวงษ์ เด็กหญิงสุจิตรา อุปพรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายกัสกร ศรีกุลวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเดาะฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงจุฑามาศ ทะแพงพันธ์ เด็กชายศิริดล ดวงอาจ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

ปีการศึกษา 2550

เด็กหญิงปิยาภรณ์ สิทธิจันทร์เสน ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และรางวัลชมเชยงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เด็กชายโชคชัย จันดาวงษ์ ชนะเลิศการแข่งขันเดาะฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และรางวัลชมเชยงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 

ปีการศึกษา 2549

เด็กชายทัศพงษ์ จันทองศรี เด็กชายนัฐพงษ์ บุตรเพ็ง เด็กหญิงหัสฐยารัตน์ โพธิ์ศรี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงนรีนาฏ บุญสูง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงดาวรุ่ง เจียมภูเขียว ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงศุภมาศ ขาวสร้อย ได้รับเหรียญทองจากการแข่งทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงสุวนันท์ ภูจอมขำ เด็กหญิงฝนแก้ว นามสกล ได้รับเหรียญทองจากการประกวดโครงงานอาชีพ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญทรัพย์ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พิมเสน ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันการร้อยมาลัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงจิราพร เข็มพันธ์ เด็กชายพรกมล สิงเสนา เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานะพรม ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายพนมกร บุบพโสรถ เด็กชายยงวิทย์ ศรีมันตะ เด็กชายอิศเรศ แก้วเพชร ได้รับเหรียญทองจากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธาผาย ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ช่วงชั้นที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงแพรว สอนเฒ่า ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายทัศพงษ์ จันทองศรี สอบวัดความรู้เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบึงกาฬ ได้อันดับที่ 1

 
 

ปีการศึกษา 2548

เด็กหญิงนิตยา อนะธรรมสมบัติ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวันนิภา ผาวันดี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายทัศพงษ์ จันทองศรี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงภัทราภรณ์ งิ้วลาย ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนมุงคุล, เด็กหญิงศศิธร สุจันทร์ศรี, เด็กหญิงสลินธาร ดวงอาจ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายพงษ์ธร ทองคำ, เด็กหญิงอรญา พิมล ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้เหรียญเงินการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
นางสาวพรทิพย์ คีรีสุรวงศกร, เด็กหญิงเจนจิรา คะสีทอง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัย จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยจากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงอารียา วงษาไทย ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันคัดไทย จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายนฤเบศร แสงใบ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพจากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายพนมกร บุพพโสรถ, เด็กชายอนุวัฒน์ หอกคำ, เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกัลยา ศรีผา ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเรียงความจากภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงความจากภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายประสิทธิ์ สารักษ์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยเดิม จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงไทยเดิมจากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3


 
 

ปีการศึกษา 2547

เด็กหญิงชมพูนุท มรรคลาภพร, เด็กหญิงรัตนา จันทร์ฝ่าย และเด็กหญิงระพีพรรณ สุแพง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเจนจิรา บุดทะสุ และเด็กหญิงธารริน พิมพ์ภาค ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเกมการศึกษาอนุบาล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงดาวรุ่ง เจียมภูเขียว ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงพัชรี จันทะจิตร ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรียงความจากภาพ จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กชายนฤเบศร์ แสงใบ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันยอดนักพูด จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กชายกฤษณพันธ์ คำแสนสุข และเด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุฒบุญ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันการตอบปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กหญิงนัยนา อนะธรรมสมบัติ, เด็กหญิงนรีนาฏ บุญสูง และเด็กหญิงพันธิดา ศรีสุข ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กชายวราวุฒิ นามขันธ์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อภัยนิพัฒน์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กชายพิษณุ จันดาวงษ์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04
เด็กชายประสิทธิ์ สารักษ์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันร้องเพลง จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

เด็กหญิงระพีพรรณ สุแพง สอบวัดความรู้(นักเรียนนอกเขตบริการ)เข้าเรียนชั้น ม.1โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2548 ได้อันดับที่ 1

ปีการศึกษา 2546

เด็กชายฐากูร บุญประสิทธิ์ เด็กชายนนทนันท์ บุญมานาง เด็กชายอรรถพล จันดาวงษ์ เด็กชายกัมพล สิงหามาตย์ ชนะเลิศกีฬาเปตองนักเรียนชายระดับกลุ่มโรงเรียน
เด็กหญิงกิตติมา อักษรทอง เด็กหญิงศิริรัตน์ กินรมย์ เด็กหญิงกนกวรรณ ป้องโล้ เด็กหญิงชิดชนก คำพิพากษ์ ชนะเลิศกีฬาเปตองนักเรียนหญิงระดับกลุ่มโรงเรียน
เด็กชายเจษฎา กาญจนวงษา สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2547 ได้อันดับที่ 1

ปีการศึกษา 2545

เด็กชายชุติพงษ์ เสาะสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint ระดับ
ป. 4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ
เด็กชายทัศพงศ์ จันทองศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป. 1 - 2 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พระสุรักษ์ เด็กหญิงกรรณิการ์ ธรรมสุนา เด็กหญิงสุนิศา ทาโบราณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ
เด็กหญิงกรรณิการ์ ธรรมสุนา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม TEAMS วิชาวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

ปีการศึกษา 2544

เด็กหญิงศิราพร พันเพ็ชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคำขวัญ “ ความดีที่ฉันทำ ” โครงการยุวทูตความดี จากกระทรวงการต่างประเทศ
เด็กชายนวพล เอื้ออรัญโชติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint ระดับ ป. 4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย
นักกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลบึงกาฬคัพ ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2544
เด็กหญิงพรรณนารา ฐานทองดี เด็กหญิงศุภมาศ ขาวสร้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกมการศึกษาระดับอนุบาล ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

ปีการศึกษา 2543

เด็กชายนวพล เอื้ออรัญโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint ระดับ
ป. 4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย
เด็กหญิงณัฐธิดา คำพิมพ์ เด็กหญิงประทุมรัตน์ ขาวสร้อย เด็กหญิงพัชรา ศิริสม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876