หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น
2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544
ปีการศึกษา 2560

ด็กหญิงจันทรา ผาลี เด็กหญิงสิริวดี จันทะสิงห์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 260 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงปรางชมพู ทองแดง เด็กหญิงสายธาร ผายพิมพ์์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ขัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 21 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงศิวะกร ในจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 23 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงวริยา นาทองบ่อ เด็กหญิงสุภัสรา ภูทัศน์ เด็กหญิงสโรชา บุญยืน ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 42 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงลักษณารีย์ เนตรภักดี เด็กหญิงเกตน์สิรี แก้วกลมรัตน์์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 การแข่งขันการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กหญิงสิริมา ธรรมแท้ เด็กหญิงสุรารักษ์ ศรีสุข ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กชายธนโชติ ธรรมสาน เด็กชายอำพล ลีคำโหมง ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 เด็กหญิงพัชราภา งิ้วผา เด็กหญิงเขมจิรา กิติกังวล ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กหญิงพัณณิตา แสงคีรีเขต ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กชายกันตพงษ์ บุญชัยแสน เด็กหญิงวนิชชา แสนหมื่น ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 15 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กหญิงสุฑาภรณ์ ฤทธิ์ลือไกล ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กชายธีรพล ทำโนนลาน ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กชายณัฐพล มัดหา เด็กชายบุญธวัช คิดดี เด็กชายอนิวัตต์ ดวงบุดดี ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กหญิงรติกานต์ ฮุงหวล ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กหญิงรติกานต์ ฮุงหวล ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เด็กหญิงวริญญา ทาหนองค้า เด็กชายสายชล คำสอน ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ทีมนักกีฬาฟุตบอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ ประจำปีการศึกษา 2560 (เซกาเกมส์)

ทีมนักกีฬาเปตองหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ ประจำปีการศึกษา 2560 (เซกาเกมส์)

กลับด้านบน

ปีการศึกษา 2559

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬและได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
เด็กหญิงชัชชญา สิทธิรัตน์ เด็กหญิงลักษณารีย์ เนตรภักดี ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงปรางชมพู ทองแดง เด็กหญิงสายธาร ผายพิมพ์ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนันทิชา บัวคำ เด็กหญิงปริณดา อรุณไพร ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายรัตพล พรมศิริเดช เด็กหญิงสุภัสสร สิงห์ปั้น ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2จากการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงชุติกาญน์ บุตรเพ็ง เด็กหญิงยุพารัตน์ พรหนุน ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล อันดับที่ 6 เหรียญเงินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวอิ่ม เด็กหญิงภานุมาศ  สมขาว เด็กหญิงลลิตตา  ช้างคำ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 เด็กหญิงวริญญา ทาหนองค้า เด็กชายเอกพงศ์ ตรีเมฆ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2558

เด็กชายศิวะกร สิทธิรัตน์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ และ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 ระดับชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา เด็กหญิงนฤมล ชุมพร ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9 จากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์
เด็กชายทินกร  สมบัติ เด็กชายอาจสามารถ  บุญประกอบ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 18 จากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนธนู เด็กชายธนายงค์  สุขสวาท ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงศิรประภา บุตรดา เด็กชายวสันต์ ทันวงษา ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงจิรภา โพธิบัณดิษ เด็กหญิงกานต์รวี เพ็งพันธ์ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงจิรัญญา  สานะมา เด็กหญิงรติกานต์  ฮุงหวล ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 จากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนันธิกานต์  เครือคำเฮือง เด็กหญิงศิวกร  ในจิตร เด็กหญิงสายธาร  ผายพิมพฺ์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอาภัสรา  ก่อศักดิ์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเสน เด็กหญิงมุทิตา  สาริวงษา เด็กหญิงรินลณี  แสนหมื่น ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 15 จากการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงวริญญา  ทาหนองค้า เด็กชายเอกพงษ์  ตรีเมฆ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงจิดาภา  บุษดี เด็กหญิงปริยากร  สงวนสิทธิ์ เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีมันตะ เด็กหญิงวิสุดา  โพธิ์ศรี เด็กหญิงอริยา  โสเต ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนันทิดา  จันทาคีรี เด็กหญิงสุริตา  ประทุมวัน เด็กหญิงอาริสา  พลภักดี ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายคมสันต์   อันแสน เด็กชายวรชัย  ลาแก้ว เด็กชายศุภวัชญ์  หลวงชา ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายชาตรี  ดาราศาสตร์ เด็กชายณัฐวัฒน์  กันนิดา เด็กชายสมจิตร  ชะรูด ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรแสน เด็กหญิงวรรณภา  หมู่โสภิญ เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์ปั้น ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายวิทยา  สมสวนจิตร ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายวิทยา  สมสวนจิตร ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2557

เด็กหญิงจิรภา โพธิบัณดิษ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงจันทรา ผาลี เด็กหญิงลักษณารีย์ เนตรภักดี ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงรุจิรา เชียงกระโทก เด็กหญิงศิรประภา บุตรดา ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายบัณฑิต แสงโคตร เด็กหญิงวรรณวรัตน์ มาตะคุ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายศิวะกร เครือนาค ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 33 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร
เด็กชายจักรพันธ์ บุญชัยแสน เด็กชายชนากร โนภาส เด็กชายศรายุทธ เนตรภักดี ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 40 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร
เด็กหญิงธนัชญา แก่นดี เด็กหญิงธัญสุดา ชุมพร ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงประภัสสร ผาลีี เด็กหญิงเจนนภา นิลเกตุ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
เด็กหญิงยุพารัตน์ สอนศักดาี เด็กหญิงวริศรา ไชยต้นเทือก ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงธนพร สุขสวาท เด็กหญิงศศิภา แสงกระจ่าง ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายตะวรรณ บุญสงคราม ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีม่วง ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีม่วง ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงชัชชญา สิทธิรัตน์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงยลธิญา บัวคำ เด็กหญิงวริสรา เนตรภักดี เด็กหญิงอมลิน ทำเลดี ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 16 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุฑาภรณ์ ฤทธิ์ลือไกล ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 8 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายคมสันต์ อันแสน เด็กชายนันทพงษ์ พันธ์สิ้ว เด็กชายวรชัย ลาแก้ว ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายชนากร โนพาส เด็กชายประยุทธชัย หนูเข็ม เด็กชายสำรวย ทวีกัน ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนันทิดา จันทาคีรี เด็กหญิงวรรณภา หมู่โสภิน เด็กหญิงอริสา พลภักดี ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายกานต์ ศรีเข่ง ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายอภินันท์ โคตรพิมพ์ ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอริสา พลภักดีิ เด็กชายชนากร โนพาส ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2556

เด็กชายศักดิ์สิริ อารีรมย์ เด็กหญิงเจนจิรา จันทองศรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 38 จากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครพนม

เด็กหญิงนาตยา ชุมชะ เด็กหญิงอุมาวรรณ นาแพงเมือง เด็กชายณัฐวัฒน์ กันนิดา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทองจากการแข่งขัน
กิจกรรม การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รัับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรม การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครพนม

เด็กหญิงชัชชญา สิทธิรัตน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รัับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ป.1-ป.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมุกดาหาร
เด็กหญิงสุนทรี ช่วยเกิด เด็กชายเกตสุดา บุดทะสุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน การสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายกฤษฎา ในจิตร เด็กชายจักรพันธ์ บุญชัยแสน เด็กชายเนติ โพธิคะนันท์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงวรรณวรัตน์ มาตะคุ เด็กหญิงรุจิรา เชียงกระโทก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จากการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายชนากร โนภาส เด็กชายประยุทธชัย หนูเข็ม เด็กชายสำรวย ทวีกัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
จากการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุพัตรา นารีแพงสี เด็กหญิงจิราภา บุตรดา ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีม่วง ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอนุศรา เชื้อเพชร เด็กชายเจนณรงค์ ฟุ้งสายชล ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
(ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง เด็กหญิงศิญาดา นากา ได้อันดับที่ 5 เหรียญทองในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า สารักษ์ เด็กหญิงวาสนา วีระบุตร ได้อันดับที่ 7 รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงพรสุดา แสนนาวา เด็กหญิงเกวลิน เปาวะนา ได้อันดับที่ 7 รางวัลชมเชย การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงประภัสสร ผาลี เด็กชายวริสรา เนตรภักดี เด็กหญิงเจนนภา นิลเกตุ ได้อันดับที่ 8 รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายชาญชัย นะรินทร์ ได้อันดับที่ 8 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอนุศรา เชื้อเพชร เด็กชายเจนณรงค์ ฟุ้งสายชล ได้อันดับที่ 11 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
Cross word ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายธีรพล นามโคตร เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีรัตน์ ได้อันดับที่ 17 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ได้อันดับที่ 19 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายศศิภา แสงกระจ่าง เด็กหญิงอภิญญา เจียมภูเขียว เด็กหญิงอริสา แก้วกลมรัตน์ ได้อันดับที่ 19 รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกรรณิกา ชาภักดี ได้อันดับที่ 21 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงเกตุสุดา บุดทะสุ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้อันดับที่ 7 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ
เด็กชายวงศธร ศรีโยธี เด็กชายธนชัย ไชยทักษิณ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกิจกรรม
A Math (ประเภททีม) ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รัับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกิจกรรม A Math (ประเภททีม) ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ
เด็กหญิงสุนทรี โสวภาพ เด็กหญิงเจนจิรา จันทองศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงณัฐยา โพธิบัญดิษ เด็กหญิงนาริศฌา สมบัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิง พาฝัน ศรีผาย เด็กหญิงสุพัตรา นารีแพงสี ได้อันดับที่ 4 รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกิจกรรมคำคม (ประภททีม) ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า สารักษ์ เด็กหญิงวาสนา วีระบุตร ได้อันดับที่ 10 รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกรรรณิกา ชาภักดี ได้อันดับที่ 5 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง ได้อันดับที่ 9 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การอ่าน ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงนิตยา พานสงวน เด็กหญิงวีริศรา นากา เด็กหญิงลัดดาพร ภูมีอ่อน เด็กหญิงปวีณา ช้างคำ เด็กหญิงใบเฟิร์น พารีรัตน์ ได้อันดับที่ 14 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอรกานต์ ซานโจเซ่ เด็กหญิงอารียา คัชรินทร์ เด็กหญิงนาริศฌา สมบัติ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานะพรม ทีมกรีฑา วิ่ง 4 x 100 เมตรหญิง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพป.บึงกาฬ ปากยิ้มเกมส์ 2555"

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2554

เด็กชายเฉลิมเกียรติ พระสุรักษ์ เด็กหญิงวรรณภา ชมพล ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงณัฐยา โพธิบัญดิษ เด็กหญิงพาฝัน ศรีผาย ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงจิราวรรณ ใจเสน เด็กหญิงปิยะธิดา โพธิ์คำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเกตุสุดา บุดทะสุ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงกนกพร ดาวเรือง เด็กหญิงจิตติวรดา ผาบุญมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองจากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กชายธนากร จิตรสุภาพ เด็กชายสมัชญ์ บุตรดา เด็กชายจีระ แสงสเดาะ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวงโปงลางในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วภู เด็กหญิงมณิสา ศรีเสน เด็กชายนครินทร์ แสนหมื่น ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงอรกานต์ ซานโจเซ่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงเบญจมาศ พหลทัพ เด็กหญิงวิชุดา เสมานู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เด็กหญิงวาสนา วีระบุตร เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง เด็กชายพรเทพ มังสี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2553

เด็กหญิงณัฐฐา สมบัติ เด็กหญิงวรรณิสา พิมพ์พันธ์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองจากการแข่งขันการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวรัญญา พระสุรักษ์ เด็กชายธนากร นามดี เด็กชายเฉลิมเกียรติ พระสุรักษ์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2552

เด็กหญิงอรัญญา พันสอาด เด็กหญิงวรัญญา พระสุรักษ์ เด็กชายสุทธิพล ชาชำนาญ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เหรียญทองการแข่งขันการเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editer จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายสิทธิพล งิ้วลาย เด็กชายนฤพล สุแพง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิผล ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เหรียญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกุลธิดา สมบัติ เด็กหญิงดนุภา ทำวงศรี เด็กหญิงชนากานต์ นันอุดร ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงศรีสุดา เหง้าน้อย เด็กหญิงเด่นนภา เหง้าน้อย เด็กหญิงณัฐสุดา ลิโนนลาน ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงอรอุมา สุรัตน์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวนิดา พานทอง เด็กหญิงศิริวิมล ดุลยะลา ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเกตุสุดา บุดทะสุ เด็กหญิงนิรุชา สีวันนา เด็กชายพิสิทธิ์ ช้างคำ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงณัฐฐา สมบัติ เด็กหญิงหัทยา สำนักบ้านโคก ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์(โปรแกรม GSP.) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์(โปรแกรม GSP.) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเจนจิรา บุดทะสุ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม(ช่วงชั้นที่ 2) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงสุภาพร ศรีทิน เด็กหญิงจิราภา โพธิบัญดิษ เด็กหญิงธัญสุดา ชุมพร ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ปฐมวัย) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงชลิตา อินหงษา เด็กหญิงสุพัฒตรา แสนศรี เด็กหญิงปุณยาพร เข็มขำ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ช่วงชั้นที่ 1) จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายพงศธร บุตรเพ็ง เด็กชานเจนณรงค์ สารักษ์ เด็กหญิงศิริพร ลาพานิช ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงสุพัตรา พึ่งกระโทก เด็กหญิงวรรณสา พิมพ์พันธ์ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สุจารี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกัญญรัตน์ คำตา เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธาผาย ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2551

เด็กหญิงอุไลรักษ์ สุริวงศ์ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทาโบราณ ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงวรกานต์ สีวันนา เด็กหญิงเด่นนภา เหง้าน้อย เด็กชายพงศธร บุตรเพ็ง ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายพงษ์ธร ทองคำ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทันวงษา เด็กชายนฤพล สุแพง ไดรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิผล เด็กหญิงณัฐสุดา ลิโนนลาน เด็กหญิงอรอนงค์ ในจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงกุลธิดา สมบัติ เด็กหญิงสุธิดา สำเภา เด็กหญิงดนุภา ทำวงศรี เด็กหญิงสิริวิมล ดุลยะลา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงวรรณิภา มะลิชื่น เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยปัญญา เด็กหญิงหัสญา แสงโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายถาวร วงษาไทย เด็กชายณัฐวุฒิ สมบัติ เด็กชายสิรวิชญ์ พะยอม ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงพรจิตรา ภูนาแวง เด็กหญิงชนากานต์ นันอุดร เด็กหญิงปาลิตา อ่อนคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายคณิศร สอนศักดา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงยุวดี กล้าหาญ เด้กหญิงปนัดดา แก้วจันดา เด็กหญิงปนัดดา ทาอุปรงค์ เด็กชายพงศกร จันตุ เด็กหญิงเจนจิรา บุดทะสุ เด็กหญิงอินทิรา น้อยวงศ์ เด็กหญิงลลิตา ผากาเกต เด็กชายอนุชา สารักษ์ เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูนาแวง เด็กหญิงพัชรี อินทรเวทย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงพัชริดา จันดาวงษ์ เด็กหญิงสุจิตรา อุปพรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กชายกัสกร ศรีกุลวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเดาะฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เด็กหญิงจุฑามาศ ทะแพงพันธ์ เด็กชายศิริดล ดวงอาจ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2550

เด็กหญิงปิยาภรณ์ สิทธิจันทร์เสน ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และรางวัลชมเชยงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เด็กชายโชคชัย จันดาวงษ์ ชนะเลิศการแข่งขันเดาะฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และรางวัลชมเชยงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2549

 เด็กชายทัศพงษ์ จันทองศรี เด็กชายนัฐพงษ์ บุตรเพ็ง เด็กหญิงหัสฐยารัตน์ โพธิ์ศรี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กหญิงนรีนาฏ บุญสูง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กหญิงดาวรุ่ง เจียมภูเขียว ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กหญิงศุภมาศ ขาวสร้อย ได้รับเหรียญทองจากการแข่งทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กหญิงสุวนันท์ ภูจอมขำ เด็กหญิงฝนแก้ว นามสกล ได้รับเหรียญทองจากการประกวดโครงงานอาชีพ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญทรัพย์ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พิมเสน ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันการร้อยมาลัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กหญิงจิราพร เข็มพันธ์ เด็กชายพรกมล สิงเสนา เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานะพรม ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
 เด็กชายพนมกร บุบพโสรถ เด็กชายยงวิทย์ ศรีมันตะ เด็กชายอิศเรศ แก้วเพชร ได้รับเหรียญทองจากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
 เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธาผาย ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ช่วงชั้นที่ 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
 เด็กหญิงแพรว สอนเฒ่า ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
 เด็กชายทัศพงษ์ จันทองศรี สอบวัดความรู้เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบึงกาฬ ได้อันดับที่ 1

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2548

เด็กหญิงนิตยา อนะธรรมสมบัติ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงวันนิภา ผาวันดี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กชายทัศพงษ์ จันทองศรี ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงภัทราภรณ์ งิ้วลาย ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนมุงคุล, เด็กหญิงศศิธร สุจันทร์ศรี, เด็กหญิงสลินธาร ดวงอาจ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

นางสาวพรทิพย์ คีรีสุรวงศกร, เด็กหญิงเจนจิรา คะสีทอง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัย จากการแข่งขัน มหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยจากการแข่งขันมหกรรมทาง การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงอารียา วงษาไทย ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันคัดไทย จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กชายพนมกร บุพพโสรถ, เด็กชายอนุวัฒน์ หอกคำ, เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญเงินการแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กหญิงกัลยา ศรีผา ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันเรียงความจากภาพจากการแข่งขัน มหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงความจากภาพ จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

เด็กชายประสิทธิ์ สารักษ์ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยเดิม จากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04 และได้รับเหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงไทยเดิมจากการแข่งขันมหกรรมทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2547

เด็กหญิงชมพูนุท มรรคลาภพร, เด็กหญิงรัตนา จันทร์ฝ่าย และเด็กหญิงระพีพรรณ สุแพง ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

 เด็กหญิงเจนจิรา บุดทะสุ และเด็กหญิงธารริน พิมพ์ภาค ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเกมการศึกษาอนุบาล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

 เด็กหญิงดาวรุ่ง เจียมภูเขียว ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

 เด็กหญิงพัชรี จันทะจิตร ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรียงความจากภาพ จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กชายนฤเบศร์ แสงใบ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันยอดนักพูด จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กชายกฤษณพันธ์ คำแสนสุข และเด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุฒบุญ ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันการตอบปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กหญิงนัยนา อนะธรรมสมบัติ, เด็กหญิงนรีนาฏ บุญสูง และเด็กหญิงพันธิดา ศรีสุข ชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กชายวราวุฒิ นามขันธ์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อภัยนิพัฒน์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กชายพิษณุ จันดาวงษ์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กชายประสิทธิ์ สารักษ์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันร้องเพลง จากกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ 04

 เด็กหญิงระพีพรรณ สุแพง สอบวัดความรู้(นักเรียนนอกเขตบริการ)เข้าเรียนชั้น ม.1โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2548 ได้อันดับที่ 1

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2546

เด็กชายฐากูร บุญประสิทธิ์ เด็กชายนนทนันท์ บุญมานาง เด็กชายอรรถพล จันดาวงษ์ เด็กชายกัมพล สิงหามาตย์ ชนะเลิศกีฬาเปตองนักเรียนชายระดับกลุ่มโรงเรียน

 เด็กหญิงกิตติมา อักษรทอง เด็กหญิงศิริรัตน์ กินรมย์ เด็กหญิงกนกวรรณ ป้องโล้ เด็กหญิงชิดชนก คำพิพากษ์ ชนะเลิศกีฬาเปตองนักเรียนหญิงระดับกลุ่มโรงเรียน

 เด็กชายเจษฎา กาญจนวงษา สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2547 ได้อันดับที่ 1

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2545

 เด็กชายชุติพงษ์ เสาะสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint ระดับ
ป. 4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

 เด็กชายทัศพงศ์ จันทองศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป. 1 - 2 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พระสุรักษ์ เด็กหญิงกรรณิการ์ ธรรมสุนา เด็กหญิงสุนิศา ทาโบราณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

 เด็กหญิงกรรณิการ์ ธรรมสุนา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม TEAMS วิชาวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

กลับด้านบน
ปีการศึกษา 2544

 เด็กหญิงศิราพร พันเพ็ชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคำขวัญ “ ความดีที่ฉันทำ ” โครงการยุวทูตความดี จากกระทรวงการต่างประเทศ

 เด็กชายนวพล เอื้ออรัญโชติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint ระดับ ป. 4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย

 นักกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลบึงกาฬคัพ ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2544

กลับด้านบน

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876