หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า กิจกรรมเด่น

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) คือ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เน้นระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน
 

  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมจัดการศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษา
 

 

ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดไว้
ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพจิตใจร่าเริงเบิกบาน
ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
เปิดโอกาสและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น องค์การชุมชน และหน่วยงานอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.042-492876